1401\06\30 19:31:25


نتیجه یک پیمایش: ۹۴ سکه، تعداد مناسب برای مهریه

نتایج یک پیمایش درباره مهریه نشان می دهد که از دیدگاه نظردهندگان این پیمایش، تعداد مناسبِ سکه برای مهریه به طور میانگین ۹۴ سکه است.

پیمایش حاضر از ۳۱ اردیبهشت تا ۴ خرداد ماه سال ۱۴۰۱ به طول انجامیده و جامعه آماری آن تمام افراد ۱۸ سال و بالاتر کل کشور بوده‌اند.

اندازه نمونه بر اساس فرمول کوکران با حداکثر خطای ۳ درصد و اطمینان ۹۵ درصد برابر با ۱۰۲۰ عدد برآورد شده است.

در این پژوهش ۴۹.۹ درصد از پاسخگویان مرد و ۵۰.۱ درصد زن هستند. ۲۶ درصد در بازه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال (جوان)، ۵۷.۵ درصد در بازه سنی ۳۶ تا ۶۰ سال (میانسال) و ۱۶.۴ درصد در بازه سنی بیش از ۶۰ سال (سالمند) قرار دارند. ۷۸.۳ درصد از پاسخگویان دارای همسر (متاهل) هستند و ۱۳.۲ درصد هرگز ازدواج نکرده‌اند(مجرد).

نتایج پژوهش چه می‌گوید؟

به گزارش شفقنا از ایرنا از مهمترین نتایج این مطالعه می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد.

اول:  ۵۷/۹ درصد مهریه را در زندگی زناشویی مهم نمی‌دانند.

دوم:  ۶۳/۴ درصد معتقدند مردان در زمان تعیین مهریه، مقدار آن را چندان جدی نمی‌گیرند.

سوم: تعداد مناسبِ سکه برای مهریه از دیدگاه مردم به طور میانگین ۹۴ سکه است.

چهارم: ۵۶/۲ درصد گفته اند مهریه سنگین هیچ تأثیری در استحکام زندگی زناشویی ندارد.

پنجم: از نظر ۶۵/۸ درصد، خانواده ها در تعیین مقدار مهریه، چندان با مشکل مواجه نیستند.

ششم: از نظر ۵۰/۳ درصد از مردم، تقسیم دارایی و ثروت در آغاز زندگی زناشویی بیشتر به نفع زنان است.

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها
# مالیات - # اظهارنامه مالیاتی - # اظهارنامه ارزش افزوده

هفتم: ۲۳/۹ درصد شروط ضمن عقد و ۱۲ درصد مهریه سنگین را بیشتر به نفع زنان می‌دانند.

هشتم:  از نظر ۶۱ درصد از مردم، مهریه برای زنان به عنوان پشتوانه مالی محسوب می شود.

نهم: از نظر ۶۷/۹ درصد از مردم، بخشیدن مهریه در زمان طلاق می‌تواند به زنان در گرفتن حق نگهداری از فرزندان کمک کند.

همچنین ۷۵/۸ درصد از مردم معتقدند بخشیدن مهریه می‌تواند به زنان کمک کند تا راحت‌تر طلاق بگیرند.

دهم: ۴۸/۲ درصد معتقدند مردان به خاطر مهریه، تحت فشار خواسته‌های همسران خود قرار دارند.

یازدهم: ۷۱/۹ درصد پاسخگویان معتقدند زنان در طول زندگی یا در زمان طلاق برای گرفتن مهریه خود با مشکل مواجه هستند.

دوازدهم:۸۳/۷ درصد از مردم به نحوی با زندانی شدن مردانی که توانایی پرداخت مهریه را ندارند، مخالف هستند.

سیزدهم: ۸۱/۹ درصد معتقدند برای گرفتن مهریه، قانون باید به زنان کمک کند.

چهاردهم:  ۳۹/۸ درصد از مردم، موثرترین اقدام دولت برای کاهش میزان مهریه را تعیین سقف قانونی برای آن می دانند. ۲۶/۲ درصد گفته اند دولت هیچ اقدامی نکند، ۱۶/۸ درصد نیز دریافت مالیات پلکانی و ۵/۵ درصد دریافت مالیات با نرخ ثابت را برای کاهش میزان مهریه مؤثر می دانند.

. .


بازنشر از : منبع: شفقنا