قطع اشتباهی گاز دانشگاه فردوسی رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از قطع اشتباهی گاز دانشگاه فردوسی خبر داد.

1401\10\24 21:31:07


قطع اشتباهی گاز دانشگاه فردوسی

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از قطع اشتباهی گاز دانشگاه فردوسی خبر داد.

احد ضابط گفت: دیروز شرکت گاز به اشتباهی باتوجه به اینکه دانشگاه فردوسی بخشی از مشترکین پرمصرف است گاز دانشگاه فردوسی را تا ۲الی۳ ساعت قطع کرد و بعدش بلافاصله گاز دانشگاه فردوسی وصل شد.

وی افزود: عکس‌هایی که از دانشجویان دانشگاه فردوسی برای سرما منتشر شده است احتمال دارد، مربوط به دیروز باشد و اینکه خود دانشجویان دور خود پتو بپیچند و عکس بگیرند و ارسال کنند.

 رئیس دانشگاه فردوسی مشهد گفت: باتوجه به اینکه هوا بسیار سرد است دمای اتاق هم معمولی نیست و اگر دانشجویان دیدند اتاق‌ها سرد است اطلاع بدهند.

تا جایی که من اطلاع دارم فعلا گاز خوابگاه‌های دانشگاه فردوسی قطع نیست و هیچ گزارشی به دست من نرسیده است.

photo_2023-01-13_19-30-31


بازنشر از : منبع: اخبارمشهد

رئیس دانشگاه فردوسی مشهد از قطع اشتباهی گاز دانشگاه فردوسی خبر داد.