1401\09\08 19:06:27


دست‌اندازهای صادرات کشور

ایرنا/ رونق صادرات همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود که نقش موثری در کسب درآمد ارزی کشور دارد. اما آنچه در بررسی‌ها فراموش می‌شود، ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور برای ایفای این نقش مهم است.

رونق صادرات همواره یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها شناخته می‌شود که نقش موثری در کسب درآمد ارزی کشور دارد.

اما آنچه در بررسی‌ها فراموش می‌شود، ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقلی کشور برای ایفای این نقش مهم است.. .


بازنشر از : آخرین خبر