1401\10\12 10:44:05


سابقه بیمه خریدنی نیست ولی یک استثنا دارد

تسنیم/سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد. فعالیت 30ساله نیروی کار و پرداخت بیمه برای او ازسوی کارفرما تنها با هدف بازنشستگی است, اما گاهی با فاصله ای که بین پرداخت های بیمه ایجاد

سابقه بیمه خریدنی نیست مگر اینکه فرد به ۶۰سال رسیده باشد و برای بازنشسته شدن نیاز به خرید سابقه بیمه داشته باشد.فعالیت 30ساله نیروی کار و پرداخت بیمه برای او ازسوی کارفرما تنها با هدف بازنشستگی است, اما گاهی با فاصله ای که بین پرداخت های بیمه ایجاد می شود, زمان بازنشستگی فرد عقب و جلو می شود.

در این میان برخی از بیمه شدگان به دنبال خرید سابقه بیمه هستند و اطلاعاتی در این زمینه ندارند.محمد حسن زدا, سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی در این باره می گوید:افرادی که در یک دوره زمانی اشتغال نداشته‌اند و میان سوابق بیمه‌ای آنها خلأ ایجاد شده است، برای این افراد سابقه محسوب نمی‌شود، فقط برای کسانی که کار کرده باشند و کارفرما حق بیمه پرداخت نکرده باشد، در صورت پرداخت حق بیمه از سوی کارفرما برای ایام مورد نظر سابقه ایجاد می‌شود.وی ادامه داد:البته یک استثنا هم وجود دارد و آن هم این است که افرادی که به سن 60سال رسیده باشند و سابقه بیمه قبلی داشته باشند و بخواهند بازنشسته شوند، می‌توانند تا مرز 10سال با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه‌شده با 10روز حقوق بازنشسته شوند.در قانون تامین اجتماعی برای مدت زمان پرداخت بیمه یک حداقل و حداکثر مشخص شده است. حداقل زمان پرداخت بیمه ده سال و حداکثر مدت زمان آن 30 سال است. از این رو شخصی که به مدت سی سال ماهیانه مبلغی را به بیمه داده باشد می‌تواند بعد از پایان سی سال هر ماه بازنشستگی خود را دریافت بنماید.

از سوی دیگر بر اساس قانون تامین اجتماعی به افرادی که کمتر 10 سال حق بیمه پرداخته‌اند هیچ حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد. یعنی اگر این فرد به سن 60 سال برسد ولی هنوز ده سال حق بیمه پرداخت نکرده باشد نمی‌تواند بازنشسته شود.به طور مثال آقای ب 60 سال سن دارد ولی فقط 7 سال حق بیمه پرداخت کرده است در این صورت به دلیل اینکه کمتر از میزان حداقلی حق بیمه داده به او حقوق بازنشستگی تعلق نمی‌گیرد.مگر اینکه مقدار باقی مانده را با پرداخت حق بیمه از سوی بیمه شده خریداری کنند.. .


بازنشر از : آخرین خبر