ایسنا/ از بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات موثری در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود صورت گرفته و مطابق آخرین آمارها، در راستای رفع موانع تولید ۶۰۰۰ ب

1401\06\16 19:32:56


شناسایی ۶۰۰۰ بنگاه مشکل‌دار و نیمه فعال

ایسنا/ از بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات موثری در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود صورت گرفته و مطابق آخرین آمارها، در راستای رفع موانع تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال و ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا شناسایی شده

از بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات موثری در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود صورت گرفته و مطابق آخرین آمارها، در راستای رفع موانع تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال و ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا شناسایی شده اند.


بازنشر از : آخرین خبر

ایسنا/ از بدو آغاز فعالیت دولت سیزدهم اقدامات موثری در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی با رویکرد حفظ اشتغال موجود صورت گرفته و مطابق آخرین آمارها، در راستای رفع موانع تولید ۶۰۰۰ بنگاه مشکل دار و نیمه فعال و ۲۷۶ بنگاه با ظرفیت ایجاد اشتغال بالا شناسایی شده


فروشگاه اینترنتی لباس کودک