1401\09\08 20:26:05


عرضه تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک برای نخستین بار در بورس

برای نخستین بار در بورس کالا ایران عرضه تارا و پژو ۲۰۷ اتوماتیک انجام شد. امروز عرضه‌ها در ۱۰ ردیف انجام شد که از ساعت ۹ تا ساعت ۱۶:۳۰ بعدازظهر طول کشید.

به گزارش خبر گزاری مهر به نقل از کالا خبر، امروز در تالار اختصاصی خودرو، ۱۰ نوبت عرضه صورت گرفت که همه ۱۰ عرضه با معامله انجام شد.

جزئیات معاملات در هر یک از نوبت‌های عرضه به شرح زیر است: تارا اتوماتیک سبز کله غازی عرضه: ۵۰ تقاضا: ۲۸ قیمت پایه: ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ با قیمت پایه معامله شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم عرضه: ۵۰ تقاضا: ۱۴۸ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۶۲۱,۸۰۰,۰۰۰ رقابت: ۶۱.۹۴% تارا دستی مشکی آبنوس عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۳۱۸ قیمت پایه: ۲,۵۶۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۳,۷۵۲,۸۴۰,۰۰۰ رقابت: ۴۶.۳۷% تارا اتوماتیک مشکی آبنوس عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۱۵۸ قیمت پایه: ۳,۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۵۵۳,۶۲۰,۰۰۰ رقابت: ۲۳.۸۷% تارا دستی سبز کله غازی عرضه: ۵۰ تقاضا: ۴۲ قیمت پایه: ۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ با قیمت پایه معامله شد. پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی عرضه: ۵۰ تقاضا: ۱۱۰ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۲۰۰,۸۰۰,۰۰۰ رقابت: ۴۷.۱۹% تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم عرضه: ۲۰۰ تقاضا: ۲۳۸ قیمت پایه: ۲,۶۷۸,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۳,۹۲۸,۳۴۰,۰۰۰ رقابت: ۴۶.۶۹% تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم عرضه: ۱۰۰ تقاضا: ۱۵۴ قیمت پایه: ۳,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۴۶۸,۷۸۰,۰۰۰ رقابت: ۱۷.۹۱% پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس عرضه: ۲۰۰ تقاضا: ۶۴۸ قیمت پایه: ۲,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۹۱۹,۱۲۰,۰۰۰ رقابت: ۷۲.۳۶% پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید عرضه: ۳۰۰ تقاضا: ۸۹۷ قیمت پایه: ۲,۷۹۶,۰۰۰,۰۰۰ قیمت کشف شده: ۴,۴۰۱,۸۲۰,۰۰۰ رقابت: ۵۷.۴۳% تارا برای نخستین بار در بورس کالا فروخته شد در نخستین عرضه امروز بورس کالا، ۵۰ دستگاه تارا اتوماتیک سبز کله غازی با قیمت ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در نهایت در کمتر از ۵ دقیقه ۲۸ دستگاه بدون رقابت و با همان قیمت پایه فروخته شد. تحویل خودروی تارا که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. رقابت متقاضیان بر سر خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک در نوبت دوم عرضه تالار خودرو، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان برای عرضه مزبور، ۱۴۸ دستگاه تقاضا برای آن شکل گرفت که تعداد ۵۰ دستگاه عرضه با قیمت میانگین ۴۶۲.۱ میلیون تومان و با لحاظ رقابت نزدیک ۶۲ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۶۲ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

رقابت ۴۶ درصدی برای عرضه تارا دستی در نوبت سوم عرضه امروز تالار خودرو ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا دستی مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۵۶.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان برای عرضه مزبور ۳۱۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که ۱۰۰ دستگاه عرضه شده با قیمت میانگین ۳۷۵.۲ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۳۷ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۷۵.۲ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا اتوماتیک هم فروخته شد در نوبت چهارم عرضه تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با قیمت پایه ۳۶۷.۶ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۱۰۰ دستگاه تارا اتوماتیک مشکی آبنوس با میانگین قیمت ۴۵۵.۳ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۲۳.۸۷ درصدی فروخته شد.

برای این محصول ۱۵۸ دستگاه تقاضا به ثبت رسید. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۵۵.۲ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا اتوماتیک که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه فروخته شد در نوبت پنجم عرضه تالار خودرو ۵۰ دستگاه تارا دستی سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۴۲ دستگاه خودرو با همان قیمت پایه فروخته شد. تحویل خودروی تارا دستی که برای نخستین بار در بورس کالا عرضه شد، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

موفقیت فروش در عرضه ششم تالار خودرو در نوبت ششم عرضه امروز، ۵۰ دستگاه پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای سبز کله غازی با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۱۱۰ دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که ۵۰ دستگاه آن با قیمت میانگین ۴۲۰ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۴۷.۱۹ درصدی فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۲۰ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی پژو اتوماتیک، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا دستی نقره‌ای با رقابت معامله شد در نوبت هفتم عرضه امروز، ۱۰۰ دستگاه تارا دستی نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۲۶۷.۸ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه مزبور، ۲۳۸ دستگاه تقاضا شکل گرفت که همان ۱۰۰ دستگاه خودروی عرضه شده با قیمت میانگین ۳۹۲.۸ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۴۶.۶۹ درصدی فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۳۹۱.۸ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا دستی نقره‌ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. تارا اتوماتیک نقره‌ای هم فروخته شد در نوبت عرضه هشتم در تالار خودرو، ۱۰۰ دستگاه خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای تیتانیوم با قیمت پایه ۳۷۹ میلیون تومان روی تابلو رفت.

در پایان عرضه، ۱۵۴ دستگاه خودرو در سمت تقاضا شکل گرفت که همان میزان عرضه شده، با میانگین قیمت ۴۴۶.۸ میلیون تومان و با لحاظ رقابت ۱۷.۹۱ درصد فروخته شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۴۶.۶ میلیون تومان بود. تحویل خودروی تارا اتوماتیک نقره‌ای، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.

شوق خریداران برای خرید پژو ۲۰۷ اتوماتیک در عرضه نهم امروز تالار خودور، ۲۰۰ دستگاه خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس با قیمت پایه ۲۸۵.۴ میلیون تومان روی تابلو رفت. در پایان عرضه، برای عرضه مزبور ۶۴۸ دستگاه خودرو تقاضا شد که همان میزان عرضه به قیمت میانگین ۴۹۱.۹ میلیون تومان با لحاظ رقابت ۷۲.۳۶ درصد رقابت شد. کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۹۱.۸ میلیون تومان بود.

تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشه‌ای مشکی آبنوس، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود. عرضه امروز خودرو به پایان رسید در عرضه پایانی بورس کالای ایران (پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید) ۳۰۰ دستگاه با قیمت پایه ۲۷۹.۶ میلیون تومان روی تابلو رفت. در نهایت برای عرضه مزبور، ۸۹۷ دستگاه خودرو تقاضا شکل گرفت که همه ۳۰۰ دستگاه عرضه با قیمت میانگین ۴۴۰.۱ میلیون تومان فروخته شد.

کمترین قیمت مچ شده نیز برای عرضه مزبور ۴۴۰ میلیون تومان بود. تحویل خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک سفید، سه ماهه و در ۶ اسفند ۱۴۰۱ خواهد بود.. .


بازنشر از : مهر

تارا اتوماتیک

بورس کالای ایران

ایران