string(4) "1401"

1401\09\23 18:20:09


هم کار هست هم بیکار!

ایرنا/ ️پس از حضور رئیس جمهور در شهرستان رباط کریم، در ارتباط با وضعیت بیکاری این شهرستان اظهار نظر حاشیه برانگیزی از او در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس اظهارات رئیسی، در شهرستان رباط کریم حتی یک بیکار هم وجود ندارد! خبرنگار ایرنا، این موضوع را با حضو

️پس از حضور رئیس جمهور در شهرستان رباط کریم، در ارتباط با وضعیت بیکاری این شهرستان اظهار نظر حاشیه برانگیزی از او در رسانه‌ها منتشر شد. بر اساس اظهارات رئیسی، در شهرستان رباط کریم حتی یک بیکار هم وجود ندارد! خبرنگار ایرنا، این موضوع را با حضور در این شهرستان و گفت و گو با مردم و کارگران راستی آزمایی کرد.
بازنشر از : آخرین خبر