اکو ایران/استان مرکزی با میانگین 5. 17 و استان کردستان با میانگین 6.

1402\06\16 22:38:09


وضعیت بهاری کسب و کار استان‌ها صدرنشینی مرکزی، کردستان در قعر

اکو ایران/استان مرکزی با میانگین 5. 17 و استان کردستان با میانگین 6.

استان مرکزی با میانگین 5.17 و استان کردستان با میانگین 6.85 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط کسب و کار در بهار 1402 ارزیابی شدهاند. شاخص محیط کسب و کار با استفاده از 28 مؤلفه پیمایشی و 42 مؤلفه آماری که از عوامل مختلف و قابل احصای مؤثر بر اداره واحدهای تولیدی در ایران معرفی شده است، محاسبه می-شود.شاخص محیط کسب و کار مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را نشان میدهد.

این شاخص با استفاده ازاطلاعات مربوط به اعضای فعال اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، اصناف و تعاون محاسبه میشود.مناسبترین محیط کسب‌وکار در استان مرکزی بازار نتایج ارزیابی طرح پایش محیط کسب و کار در بهار 1402 نشان میدهد که از منظر وضعیت مؤلفه های محیط کسب و کار، استان مرکزی با میانگین 5.17 و پس از آن استانهای زنجان و آذربایجان غربی دارای محیط کسب وکار مساعدتری نسبت به سایر استان ها بوده اند. در مقابل اما استان کردستان با میانگین 6.85  نامساعدترین محیط کسب و کار در بهار 1402 ارزیابی شدهاست.( نمره بدترین ارزیابی 10 است)نکته قابل توجه در گزارش مرکز پژوهش اتاق ایران این است که اختلاف عدد شاخص وضعیت محیط کسب وکار در بهترین و بدترین استان حداکثر معادل 67 / 1 واحد است که نشانگر عدم وجود تفاوت قابل توجه در وضعیت عدد شاخص استان ها نسبت به یکدیگر است.پیشرفت محیط کسب و کار استان قم نسبت به سال گذشتهمرکز پژوهش های اتاق ایران در بخش دیگری از گزارش خود ، به بهتر یا بدتر شدن محیط  کسب و کار پرداخته است. درصد تغییرات بیانکننده بهتر یا بدتر شدن محیط کسب کار در بهار 1402 نسبت به بهار 1401 است.

تبلیغات
استعلام قیمت کارتن
استعلام قیمت کارتن

صنایع تولید کارتن مهر ارائه خدمات نوین بسته بندی اعم از تولید کارتن و جعبه مقوایی، کارتن لمینتی ، کارتن فلکسو و کارتن صادراتی با بالاترین کیفیت نیاز کارخانجات تولیدی و شرکتها را براوده می نماید .

همچنین مثبت شدن درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت به سال گذشته چرا که نمره بدترین ارزیابی 10 است و مثبت شدن درصد تغییرات به معنی نزدیک شدن به عدد 10 میباشد.استان آذربایجان غربی با رشد مثبت 12.96 درصدی در میان استانهای کشور نامساعدترین تغییرات را داشته و شاخص محیط کسب و کار آن از میانگین 5.21 در بهار 1401 به میانگین 5.88 در بهار 1402 رسیده است. در مقابل اما استان قم پیشرفت بسیار خوبی را به ارمغان آورده و رشد 15.96- را در بهار امسال تجربه کرده است.در مقایسه با شاخص ملی کسب و کار، وضعیت استانها چگونه است؟شاخص ملی کسب و کار در بهار 1402،  6.05 برآورد شده است و قابل ذکر است که عدد شاخص محیط کسب و کار برای حدود 58 درصد استان های کشور از عدد شاخص ملی فضای کسب وکار کمتر بوده است که نشاندهنده مساعدبودن بیش از نیمی از استانهای کشور از شاخص ملی کسب  و کار است.. .


بازنشر از : آخرین خبر


قفسه فلزی - قفسه انبار