1402\09\30 15:22:56


نشانه‌گیری حرفه‌ای سرباز یمنی در هنگام تیراندازی

باشگاه خبرنگاران/ یک فرد مسلح یمنی موفق شد به سیگار بر روی لب همکار خود شلیک کند.  در اقدامی غیرمعمول یک فرد مسلح یمنی موفق شد به سیگار بر روی لب همکار خود شلیک کند و توانایی خود را در نقطه زنی به نمایش بگذارد.

یک فرد مسلح یمنی موفق شد به سیگار بر روی لب همکار خود شلیک کند. در اقدامی غیرمعمول یک فرد مسلح یمنی موفق شد به سیگار بر روی لب همکار خود شلیک کند و توانایی خود را در نقطه زنی به نمایش بگذارد..

.


بازنشر از : آخرین خبر