1401\11\01 19:45:15


اعتراضات مردمی در ورشو علیه جنگ طلبی دولت لهستان

در حالیکه لهستان به کمک نظامی به اوکراین ادامه می دهد، مردم این کشور در تدارک تجمعی جهت بیان اعتراض خود نسبت به این موضوع هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس نیوز، پایتخت لهستان شاهد برگزاری تجمعی اعتراضی نسبت به مشارکت این کشور در جنگ اوکراین خواهد بود.

این تجمع اعتراضی از سوی سازمان میهنی «شهروندان – کمردی» برگزار می شود و قرار است صدها نفر در پایتخت لهستان در آن حضور یابند. سازمان دهندگان این تظاهرات در بیانیه ای نارضایتی شدید خود را از سیاستمداران لهستانی و رسانه های لهستانی زبان که با تبلیغات جنگ به مردم این کشور آسیب می زنند، ابراز کردند. در بخشی از این بیانیه اعتراضی آمده است: صلح باید در لهستان حاکم شود و کسانی که لهستانی ها را مجبور به شرکت در موضوعات مربوط به جنگ اوکراین کردند باید در این باره پاسخگو باشند.

مقامات دولتی لهستان پیش از این رسماً اعلام کرد که این کشور پس از آمریکا، دومین کمک کننده نظامی بزرگ به اوکراین است. تانک ها، موشک و توپ، هواپیماهای بدون سرنشین، سایر سلاح ها و مهمات به طور مداوم از لهستان به دست کی یف می رسد.. .


بازنشر از : مهر

روسیه

اوکراین

لهستان