1401\09\08 22:03:11


تظاهرات شهروندان آلمانی با شعار «آمریکایی برگرد به خانه‌ات»

خبرگزاری دانشجو/ تظاهرات ضدآمریکایی شهروندان لایپزیگ آلمان با شعار «آمریکایی برگرد به خانه‌ات». آلمانی‌ها خواستار تعطیلی بزرگترین پایگاه آمریکا در اروپا که در کشور آنها است و پایان کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین از مالیات آنها هسنند.

خبرگزاری دانشجو/ تظاهرات ضدآمریکایی شهروندان لایپزیگ آلمان با شعار «آمریکایی برگرد به خانه‌ات».آلمانی‌ها خواستار تعطیلی بزرگترین پایگاه آمریکا در اروپا که در کشور آنها است و پایان کمک مالی و تسلیحاتی به اوکراین از مالیات آنها هسنند..

تبلیغات
مشاوره خدمات مالیاتی
مشاوره خدمات مالیاتی

گروه مشاوره و توسعه مدیریت تیارا ارائه خدمات مالیاتی تنظیم و ارسال اظهارنامه ارزش افزوده - تنظیم و ارسال معاملات فصلی- تنظیم اسناد مربوط به دفاتر کانونی- تحریر دفاتر قانونی- تنظیم اظهارنامه مالیاتی (سالانه)- شرکت در جلسات رسیدگی مالیاتی- تنظیم لوایح دفاعیه جهت اعتراض به برگ تشخیص های مالیاتی - صادره و شرکت در هیات های حل اختلاف به کسب و کارها - مشاوره خدمات مالیاتی - اظهارنامه مالیاتی - اظهارنامه ارزش افزوده

.


بازنشر از : آخرین خبر