1403\04\20 14:47:05


لحظه تکان‌دهنده خودکشی یک مرد وسط پارکینگ ویدئو-18

دوربین های یک پارکینگ لحظه خودکشی مردی که با شلیک گلوله به سر جان خود را گرفت ثبت کرد.

.

.


بازنشر از : منبع: خبر آنلای