نمایشگاه‌های عفاف و حجاب؛ خلاقیتی در کار نیست ایرنا/ برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب که همه ساله با هدف در دسترس قرار دادن کالای ارزان و مناسب اتفاق می‌افتد، اگرچه اقدا

1401\09\30 17:12:31


نمایشگاه‌های عفاف و حجاب؛ خلاقیتی در کار نیست

ایرنا/ برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب که همه ساله با هدف در دسترس قرار دادن کالای ارزان و مناسب اتفاق می‌افتد، اگرچه اقدامی لازم و ضروری است؛ اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که خلاقیت و بکارگیری ابتکارات فرهنگی، همراه این نمایشگاه‌ها نباشد

برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب که همه ساله با هدف در دسترس قرار دادن کالای ارزان و مناسب اتفاق می‌افتد، اگرچه اقدامی لازم و ضروری است؛ اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که خلاقیت و بکارگیری ابتکارات فرهنگی، همراه این نمایشگاه‌ها نباشد، نمی‌توان به گسترش این قبیل اقدامات چندان امیدوار بود.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ برگزاری نمایشگاه‌های عفاف و حجاب که همه ساله با هدف در دسترس قرار دادن کالای ارزان و مناسب اتفاق می‌افتد، اگرچه اقدامی لازم و ضروری است؛ اما کارشناسان معتقدند تا زمانی که خلاقیت و بکارگیری ابتکارات فرهنگی، همراه این نمایشگاه‌ها نباشد


تعمیر پکیج دیواری