تصویر روز ناسا: حضیض خورشیدی سال 2023

این تصویر واضح از قرص خورشید به‌وسیله تلسکوپ و فیلتر H-alpha از سیدنی استرالیا گرفته شده است.

1401\10\24 22:15:11


تصویر روز ناسا: حضیض خورشیدی سال 2023

این تصویر واضح از قرص خورشید به‌وسیله تلسکوپ و فیلتر H-alpha از سیدنی استرالیا گرفته شده است.

حضیض کمتر از ۲۴ ساعت پس از ثبت این تصویر اتفاق افتاد.

در تصویر امروز ناسا چه می‌ٰبینیم؟

حضیض خورشیدی سال ۲۰۲۳، نزدیک‌ترین فاصله زمین از خورشید، در ۴ ژانویه ساعت 16:17 UTC (ساعت هماهنگ جهانی) رخ داد.

این تصویر واضح از قرص خورشید به‌وسیله‌ تلسکوپ و فیلتر H-alpha از سیدنی استرالیا و از روی سیاره زمین گرفته شده است.

حضیض در کمتر از ۲۴ ساعت پس از ثبت این تصویر اتفاق افتاد.

فیلتر H-alpha، نور قرمز شاخص اتم‌های هیدروژن را عبور می‌دهد.

در تصویرهای گرفته‌شده از خورشید، فام‌سپهر (chromosphere)، منطقه‌ای درست بالای نورسپهر (photosphere) یا سطح قابل‌مشاهده خورشید، دارای اهمیت است.

ASCII Kolor stitching | 5 pictures | Size: 5037 x 5204 | Lens: Standard | RMS: 2.44 | FOV: 1.12 x 1.12 ~ 14.80 | Projection: Mercator | Color: LDR |

در این تصویر لکه‌های بسیار فعال خورشیدی که به اندازه‌ یک سیاره‌ هستند، تحت تأثیر نقاط درخشانی به نام پلاژها قرار دارند.

رشته‌های تیره پلاسما که روی قرص خورشید پیچ‌وتاب می‌خورند، از بالا به‌صورت زبانه‌های درخشان دیده می‌شوند.


بازنشر از : دیجیاتو

این تصویر واضح از قرص خورشید به‌وسیله تلسکوپ و فیلتر H-alpha از سیدنی استرالیا گرفته شده است.