شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل‌ پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل فیلتر شدند.

1401\08\07 22:40:50


گوگل مپ فیلتر شد

شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل‌ پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل فیلتر شدند.

دسترسی به سرویس نقشه‌ی گوگل برای کاربران داخل کشور مسدود شد.

احتمالا فیلترینگ نقشه‌ی گوگل نیز به دنبال محدودیت‌های شب گذشته اتفاق افتاده است. شب گذشته برخی از سرویس‌های گوگل از جمله گوگل‌ پلی، فایربیس و سپر دفاعی گوگل فیلتر شدند.

. .


بازنشر از : منبع: زومیت


تعمیر پکیج دیواری