اکو ایران/ جایگاه اقتصاد چین در نظام بین الملل کاملا شناخته شده است و اغلب کشورهاى جهان به این موضوع واقف هستند. حامد وفایى، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران توضیح داد که حتى دشمنا

1401\10\24 19:39:03


استاد مطالعات چین دانشگاه تهران: حتى دشمنان چین هم براى شارژ خودشان به این کشور نزدیک مى شوند

اکو ایران/ جایگاه اقتصاد چین در نظام بین الملل کاملا شناخته شده است و اغلب کشورهاى جهان به این موضوع واقف هستند. حامد وفایى، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران توضیح داد که حتى دشمنان چین هم براى شارژ خودشان به این کشور نزدیک مى شوند.

جایگاه اقتصاد چین در نظام بین الملل کاملا شناخته شده است و اغلب کشورهاى جهان به این موضوع واقف هستند.حامد وفایى، استاد مطالعات چین دانشگاه تهران توضیح داد که حتى دشمنان چین هم براى شارژ خودشان به این کشور نزدیک مى شوند.او با اشاره به اینکه برخى مى گویند روابط ایران با چین مصداق سرسپردگى کشور ما در مقابل پکن است، گفت که رویکرد واقعى، برخلاف این نگاه است و امروز کشورهایى که کاملا در مقابل چین هستند، با آن همکارى اقتصادى مى کنند..

.


بازنشر از : آخرین خبر


استعلام قیمت کارتن لیمینتی