1401\06\23 20:56:11


بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی منتشر شد

کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی طی بیانیه‌ای با موضوع حکمرانی آب، بر ضرورت تغییر نگرش در مدیریت منابع آب کشور از عرضه محوری به تقاضا محوری تاکید کردند.

بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب در ۹ بند منتشر شد.

در این بیانیه که به امضای رؤسای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، پژوهشگاه قوه قضائیه، مؤسسه عالی آموزش و پژوهشی مدیریت و برنامه‌ریزی نهادی ریاست جمهوری رسیده، تصریح شده است که سیاستگذاری در مدیریت منابع آب باید با توجه به سرمنشأهای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و سایر پیشران‌های آن تنظیم شود. در بندهای ۹ گانه این بیانیه بر مواردی چون ضرورت نقش دولت و مجلس در حوزه نظارت و تنظیم‌گری در حوزه آب، جلوگیری از اقدامات عرضه‌محور در راستای تحریک تقاضا و ایجاد توهم پرآبی، توجه به جلوگیری از آسیب به تأمین آب کافی برای نیازهای حیاتی انسان، تأمین آب برای فعالیت‌های اقتصادی و تولید غذا، تأمین آب برای زیست‌بوم‌های طبیعی و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بلایای با منشأ آبی به عنوان چهار مؤلفه امنیت آبی، طراحی و پیاده‌سازی هرگونه مقیاس‌گذاری در حوزه آب بسته به ماهیت مسائل، ذی‌نفعان و ذی‌مدخلان، افزایش آگاهی نسبت به بسترهای فرابخشی مؤثر بر آثار جانبی و اثرات برگشتی سیاست‌ها در مواجهه با مسائل پیچیده و بدخیم آبی، راه پایدار مدیریت منابع آبی از طریق مشارکت مؤثر و مسئولیت اجتماعی همه ذی‌نفعان مبتنی بر تسهیم عادلانه و متعادل قدرت و ظرفیت‌سازی‌ها و تعاملات لازم دولت و مجلس به دور از هرگونه تعارض منافع در مسأله آب، تاکید شده است. گفتنی است، بیانیه سیاستی کنسرسیوم و شبکه مراکز پژوهشی راهبردی در موضوع حکمرانی آب، به رؤسای قوا و مسئولان ارشد کشور، ارسال شده است..

.


بازنشر از : مهر

آبرسانی

مرکز پژوهشهای مجلس

پژوهشگاه قوه قضائیه

مرکز بررسی ه