1402\05\23 21:30:18


محجوب به کدام یک از شروط نامزدی مجلس انتقاد داشت؟

آخرین خبر/ محجوب، دبیرکل خانۀ کارگر گفت: چرا داشتنِ فوق لیسانس شرطِ نامزدی مجلس است؟تمام کسانی که می‌توانند رای بدهد باید امکان نامزد‌شدن را داشته باشند. ما افرادی داشتیم که دیپلم داشتند اما نخبه بودند.

محجوب، دبیرکل خانۀ کارگر گفت: چرا داشتنِ فوق لیسانس شرطِ نامزدی مجلس است؟تمام کسانی که می‌توانند رای بدهد باید امکان نامزد‌شدن را داشته باشند.

ما افرادی داشتیم که دیپلم داشتند اما نخبه بودند. هر زمانی دستمان به مجلس برسد این قانون را لغو می‌کنیم.. .


بازنشر از : آخرین خبر