1402\10\11 01:06:04


واکنش محمد هاشمی به ادعاهای اخیر: این خانم در فضای مجازی دختر من نیست!

جماران/ محمد هاشمی ادعاهای اخیر درباره یک خانم که گفته شده بود دختر اوست را تکذیب کرد. در واکنش به برخی ادعاها در فضای مجازی و شبکه های معاند، محمد هاشمی اطلاعیه ای صادر کرد.

جماران/ محمد هاشمی ادعاهای اخیر درباره یک خانم که گفته شده بود دختر اوست را تکذیب کرد.در واکنش به برخی ادعاها در فضای مجازی و شبکه های معاند، محمد هاشمی اطلاعیه ای صادر کرد. بازار در این اطلاعیه آمده است؛باسمه تعالیاخیرا در فضای مجازی خانمی را بنام رفسنجانی به عنوان فرزند اینجانب معرفی نموده اند که مقیم آمریکا است و با افراد ضدنظام مقدس جمهوری اسلامی همکاری مینماید و در بعضی شرکتهای آمریکایی فعالیت اقتصادی دارد.

و در داخل کشور در بعضی از مراکز علمی آموزشی دروغهای فضای مجازی را بعضی معاندین باز نشرداده و میدهند.بدینوسیله اعلام مینمایم فرد مذکور هیچ نسبتی با اینجانب نداشته و ندارد. هیچیک از فرزندان اینجانب هیچگاه در خارج از کشور سکونت نداشته و ندارند همگی در دانشگاههای داخلی تحصیل نموده اند و در تهران سکونت دارند.. .


بازنشر از : آخرین خبر