تابناک/ کنایه کارشناس سیما به آمنه‌السادات ذبیح پور روی آنتن زنده را ببینید. سید مجید امامی، استاد دانشگاه امام صادق که به عنوان مهمان در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیم

1401\07\07 23:58:28


کنایه کارشناس سیما به خانم مجری روی آنتن زنده

تابناک/ کنایه کارشناس سیما به آمنه‌السادات ذبیح پور روی آنتن زنده را ببینید. سید مجید امامی، استاد دانشگاه امام صادق که به عنوان مهمان در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیما شرکت کرده بود در بخشی از صحبت‌هایش به آمنه‌السادات ذبیح‌پور

تابناک/ کنایه کارشناس سیما به آمنه‌السادات ذبیح پور روی آنتن زنده را ببینید.سید مجید امامی، استاد دانشگاه امام صادق که به عنوان مهمان در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیما شرکت کرده بود در بخشی از صحبت‌هایش به آمنه‌السادات ذبیح‌پور، گزارشگر خبر بیست و سی کنایه زد و گفت: گزارش‌های او برای مردم شبیه لطیفه شده است.


بازنشر از : آخرین خبر

تابناک/ کنایه کارشناس سیما به آمنه‌السادات ذبیح پور روی آنتن زنده را ببینید. سید مجید امامی، استاد دانشگاه امام صادق که به عنوان مهمان در برنامه «شیوه» شبکه ۴ سیما شرکت کرده بود در بخشی از صحبت‌هایش به آمنه‌السادات ذبیح‌پور


تولید کارتن و سفارش کارتن