آخرین خبر/ متن: این ماجرا، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین حادثه، تا کجای دست‌های مناین قصه‌ها، تا کجای شب تکرار، تکرار می‌شودای یار، ای دلداراین سرزمین، تا کجای

1401\11\19 07:52:11


«این ماجرا» را با صدای پالت بشنوید

آخرین خبر/ متن: این ماجرا، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین حادثه، تا کجای دست‌های مناین قصه‌ها، تا کجای شب تکرار، تکرار می‌شودای یار، ای دلداراین سرزمین، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین ابرها، تا کجای اشک‌های مناین سرنوشت، تا کجای

متن: این ماجرا، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین حادثه، تا کجای دست‌های مناین قصه‌ها، تا کجای شب تکرار، تکرار می‌شودای یار، ای دلداراین سرزمین، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین ابرها، تا کجای اشک‌های مناین سرنوشت، تا کجای زمان تاب، تاب می‌خوردای یار، ای دلداررودهاتو فراموش می‌کنمقله‌هاتو فراموش می‌کنمپاهام، گیر می‌کنند توی دشت‌های کویرتدست‌هام، چنگ می‌زنند به ابرهای بی‌بارانتمن پرواز می‌کنم، تا دورتر از دست‌های تومن پرواز می‌کنم، تا دورتر از آغوشتمن پرواز می‌کنم، تا خیابان‌هایی سردکه وقتی فریاد می‌زنم مادر مادر، هیچ‌کس نشنوداین خاطرات، تا کدام دفترچه طول می‌کشداین ماجرا، به کدام سریال راه می‌یابداین آوازها، تا کدام گوش ناشنوا تکرار، تکرار می‌شوددروغ گفته‌اند که آفتاب همه‌جا سرخ استدروغ گفته‌اند که آسمان همه‌جا آبی‌ستمن آفتاب را سرخ‌ترآسمان را آبی‌ترو خاک را، حاصل‌خیزتر می‌خواهمرودهاتو فراموش می‌کنمقله‌هاتو فراموش می‌کنمدشت‌هاتو فراموش می‌کنمدست‌هاتو فراموش می‌کنمشهرهاتو فراموش...خونه‌هاتو فراموش می‌کنمالفباتو فراموش...این ماجرا، تا کجای چشم تو طول می‌کشداین حادثه، تا کجای دست‌های مناین قصه‌ها، تا کجای شهر...این سرزمین، تا کجای جهان...این ابرها، تا کجای اشک های من....

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری