آخرین خبر/ متن آهنگ خانه بر دوش گروه پالت:می رقصد زندگی، در جام چشم توسر زد صبح امید، از شام چشم تومن رام چشم توهمچون چشم تو خموشمچون سر گیسویت خانه بر دوشمگر بماندم گاه گاهی، یاد

1401\06\30 19:41:45


آهنگ «خانه بر دوش» با صدای امید نعمتی

آخرین خبر/ متن آهنگ خانه بر دوش گروه پالت:می رقصد زندگی، در جام چشم توسر زد صبح امید، از شام چشم تومن رام چشم توهمچون چشم تو خموشمچون سر گیسویت خانه بر دوشمگر بماندم گاه گاهی، یاد من کنگاه گاهی با نگاهی، یاد من کنگر نماندم روزگاری، یاد من کنبا دو چشم اشکب

متن آهنگ خانه بر دوش گروه پالت:می رقصد زندگی، در جام چشم توسر زد صبح امید، از شام چشم تومن رام چشم توهمچون چشم تو خموشمچون سر گیسویت خانه بر دوشمگر بماندم گاه گاهی، یاد من کنگاه گاهی با نگاهی، یاد من کنگر نماندم روزگاری، یاد من کنبا دو چشم اشکباری، یاد من کن      .

.


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری