آهنگ «دیوانه ی دیوانه» با صدای پویان جناتی آخرین خبر/ متن ترانه:هر گوشه ی این شهر تو را دیدم و صد اه کشیدمچشمان تو را من به رخ ماه کشیدمیک عمر گذشت و دل او با دل ما راه نیامدیک ن

1401\10\24 19:41:41


آهنگ «دیوانه ی دیوانه» با صدای پویان جناتی

آخرین خبر/ متن ترانه:هر گوشه ی این شهر تو را دیدم و صد اه کشیدمچشمان تو را من به رخ ماه کشیدمیک عمر گذشت و دل او با دل ما راه نیامدیک نه به زبان گفتو گفتو کوتاه نیامدگر سر بزنی دم نزنم دوستت دارمگر دل بکنی دل نکنم دوستت دارماز تو فقط این خواب و خیالات مرا

متن ترانه:هر گوشه ی این شهر تو را دیدم و صد اه کشیدمچشمان تو را من به رخ ماه کشیدمیک عمر گذشت و دل او با دل ما راه نیامدیک نه به زبان گفتو گفتو کوتاه نیامدگر سر بزنی دم نزنم دوستت دارمگر دل بکنی دل نکنم دوستت دارماز تو فقط این خواب و خیالات مرا بسدیوانه ی دیوانه منم دوستت دارمکجایی تو که سمت این خانه مسیرت نیستتو میدانی کسی شبیه من اسیرت نیستتاب ندارم بی قرارم از بخت بداما هوای ما دلپذیرت نیست


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ متن ترانه:هر گوشه ی این شهر تو را دیدم و صد اه کشیدمچشمان تو را من به رخ ماه کشیدمیک عمر گذشت و دل او با دل ما راه نیامدیک نه به زبان گفتو گفتو کوتاه نیامدگر سر بزنی دم نزنم دوستت دارمگر دل بکنی دل نکنم دوستت دارماز تو فقط این خواب و خیالات مرا