آخرین خبر/ متن آهنگ احسان خواجه امیری غریبه: کجای سکوتت به غربت رسیدی چجوری ببینم ازم نا امیدیغریبه نبودم که بی اعتمادی من اونم که یک عمر بهش تکیه دادیقرار که بی هم به چی رو

1401\08\07 22:55:24


آهنگ زیبای «غریبه» با صدای احسان خواجه امیری

آخرین خبر/ متن آهنگ احسان خواجه امیری غریبه: کجای سکوتت به غربت رسیدی چجوری ببینم ازم نا امیدیغریبه نبودم که بی اعتمادی من اونم که یک عمر بهش تکیه دادیقرار که بی هم به چی رو بیاریم من و تو به جز هم پناهی نداریمبیا سمت من باش تو جنگ با درونم کمک کن کن

متن آهنگ احسان خواجه امیری غریبه: کجای سکوتت به غربت رسیدی چجوری ببینم ازم نا امیدیغریبه نبودم که بی اعتمادی من اونم که یک عمر بهش تکیه دادیقرار که بی هم به چی رو بیاریم من و تو به جز هم پناهی نداریمبیا سمت من باش تو جنگ با درونم کمک کن کنارت غریبه نمونمکمک کن کنارت غریبه نمونمقبول دارم این راه به بی راهه خورده قبول کن که این عشق هنوزم نمردهیه عمر زندگیمون به من اینو یاد داد نگه داشتن عشق فداکاری میخوادکمک کن تا ..

همین لحظه با هم من از اشتباهت تو از اشتباهمکمک کن تا .. همین لحظه با هم من از اشتباهت تو از اشتباهمقرار که بی هم به چی رو بیاریم من و تو به جز هم پناهی نداریمبیا سمت من باش تو جنگ با .. کمک کن کنارت غریبه نمونمقرار که بی هم به چی رو بیاریم من و تو به جز هم پناهی نداریمبیا سمت من باش تو جنگ با ..

کمک کن کنارت غریبه نمونمکمک کن کنارت غریبه نمونم. .


بازنشر از : آخرین خبر


تعمیر پکیج دیواری