1402\05\23 21:33:09


دوست داشتن دلیل نمیخواد

آخرین خبر/ سکانسی عاشقانه از فیلم آتابای با بازی سحر دولتشاهی و هادی حجازی فر تو به من جرات دادیکه دوباره نگاه کنمدوست داشته باشمچون می ترسم چیزی روکه دوست دارم از دست بدمولی الان اصلا نمی ترسم. .

سکانسی عاشقانه از فیلم آتابای با بازی سحر دولتشاهی و هادی حجازی فر تو به من جرات دادیکه دوباره نگاه کنمدوست داشته باشمچون می ترسم چیزی روکه دوست دارم از دست بدمولی الان اصلا نمی ترسم...

بازار. .


بازنشر از : آخرین خبر