ایرنا/ بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور، عل

1401\07\07 15:31:11


ناآرامی‌های اخیر مخاطبان سینما را به یک سوم رسانده

ایرنا/ بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور، علاوه بر تمام خسارت‌هایی که در بخش‌های عمومی به‌ همراه آورد، ضر

بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است.ناآرامی‌های اخیر در کشور، علاوه بر تمام خسارت‌هایی که در بخش‌های عمومی به‌ همراه آورد، ضربات مهلکی را بر پیکره نحیف سینما وارد کرد.


بازنشر از : آخرین خبر

ایرنا/ بررسی‌ها نشان می‌دهد ناآرامی‌های اخیر کشور تنها طی هفته ابتدایی، میزان‌ مخاطبان سینما را به یک‌سوم کاهش داده است. ناآرامی‌های اخیر در کشور، علاوه بر تمام خسارت‌هایی که در بخش‌های عمومی به‌ همراه آورد، ضر


برق و روشنایی لاله زار