طرفداری/ هر هفته در بازی فیفا شاهد انتشار تیم منتخب هفته هستیم. این بازیکنان با توجه به عملکردی که در دنیای واقعی داشتند، در این تیم قرار می گیرند و کارت جدیدی با ریتینگ بالاتر نس

1401\07\07 21:07:39


تیم منتخب هفته دوم در Fifa 23 با حضور محمد صلاح و مودریچ

طرفداری/ هر هفته در بازی فیفا شاهد انتشار تیم منتخب هفته هستیم. این بازیکنان با توجه به عملکردی که در دنیای واقعی داشتند، در این تیم قرار می گیرند و کارت جدیدی با ریتینگ بالاتر نسبت به کارت قبلی برای این بازیکنان منتشر می شود.

طرفداری/ هر هفته در بازی فیفا شاهد انتشار تیم منتخب هفته هستیم.این بازیکنان با توجه به عملکردی که در دنیای واقعی داشتند، در این تیم قرار می گیرند و کارت جدیدی با ریتینگ بالاتر نسبت به کارت قبلی برای این بازیکنان منتشر می شود.

با توجه به تعطیلی لیگ ها، عملکرد این بازیکنان در تیم های ملی مد نظر قرار گرفته است.

در تیم منتخب هفته دوم فیفا 23، شاهد حضور بازیکنان مطرحی مانند محمد صلاح، لوکا مودریچ، کای هاورتس، مارکینیوش و شزنی هستیم.

تیم کامل منتخب هفته دوم را مشاهده می کنید.


بازنشر از : آخرین خبر

طرفداری/ هر هفته در بازی فیفا شاهد انتشار تیم منتخب هفته هستیم. این بازیکنان با توجه به عملکردی که در دنیای واقعی داشتند، در این تیم قرار می گیرند و کارت جدیدی با ریتینگ بالاتر نسبت به کارت قبلی برای این بازیکنان منتشر می شود.


چراغ استخری و چراغ مگنتی