رونمایی از اسکناس با طرح لیونل مسی. عکس دولت آرژانتین از اسکناس هایی با طرح لیونل مسی رونمایی کرده است.

1401\09\30 19:32:07


رونمایی از اسکناس با طرح لیونل مسی. عکس

دولت آرژانتین از اسکناس هایی با طرح لیونل مسی رونمایی کرده است.

پس از قهرمانی آرژانتین با فوق ستاره محبوبش مسی، موجی از تشویق ها و حمایت های ویژه از سوی مردم و دولت آرژانتین به سمت لیونل مسی آمد.

از زدن یک خیابان به اسم مسی گرفته تا بنر های تشریفاتی و جالب.

حالا اتفاق جالب دیگری افتاده است.

دولت آرژانتین از چاپ اسکناس با طرح لیونل مسی و تیم ملی آرژانتین رونمای کرده است.

روی این اسکناس به غیر از تصویر مسی نام او هم نوشته شده است.

5785143


بازنشر از : منبع: خبر آنلای

دولت آرژانتین از اسکناس هایی با طرح لیونل مسی رونمایی کرده است.


تولید کارتن و سفارش کارتن