1402\09\30 15:22:35


پرونده آلوده بودن آب چمن ورزشگاه آزادی بسته شد

آخرین خبر/حیدری معاون امور حقوقی و مستغلات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفتگو با آخرین خبر از بسته شدن پرونده قضایی مربوط به آب های آلوده چمن ورزشگاه آزادی خبر داد. ادعای مطرح شده در خصوص آلوده بودن آب چمن ورزشگاه آزادی که از سوی یک فرد مطرح شد خلاف واقع بود.

حیدری معاون امور حقوقی و مستغلات شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی در گفتگو با آخرین خبر از بسته شدن پرونده قضایی مربوط به آب های آلوده چمن ورزشگاه آزادی خبر داد.ادعای مطرح شده در خصوص آلوده بودن آب چمن ورزشگاه آزادی که از سوی یک فرد مطرح شد خلاف واقع بود.آب چمن ورزشگاه آزادی با کف شکنی چاه های خود مجموعه آزادی از بهترین آب ها تامین شده است.از زمین چمن ورزشگاه آزادی متخصصان مراقبت می کنند.آب چمن ورزشگاه آزادی از چاه های این مجموعه تهیه می شود و اگر آب چاه ها پاسخگو نباشد آب غنی سازی می شود.ما از ورود دادستانی به این موضوع استقبال کردیم.نتایج دادستانی نشان داد که خرابی چمن از آب ادعا شده نبوده و اگر چمن ایراد دارد به خاطر سن چمن بوده است..

.


بازنشر از : آخرین خبر