آخرین خبر/ پوشش لحظه به لحظه | اکوادور 0 - 0 سنگال | گروه A  مسابقات جام جهانی 2022 قطر⌛️ دقیقه 8 | فرصت گلزنی برای سنگال  که ضربه کم دقت بولایه دیا از کنار دروازه اکواد

1401\09\08 19:05:09


پوشش لحظه به لحظه | اکوادور 0 - 0 سنگال

آخرین خبر/ پوشش لحظه به لحظه | اکوادور 0 - 0 سنگال | گروه A  مسابقات جام جهانی 2022 قطر⌛️ دقیقه 8 | فرصت گلزنی برای سنگال  که ضربه کم دقت بولایه دیا از کنار دروازه اکوادور به بیرون رفت

پوشش لحظه به لحظه | اکوادور 0 - 0 سنگال | گروه A  مسابقات جام جهانی 2022 قطر⌛️ دقیقه 8 | فرصت گلزنی برای سنگال  که ضربه کم دقت بولایه دیا از کنار دروازه اکوادور به بیرون رفتتوضیح ویدیو⌛️ دقیقه 3  | فرصت سوزی ادریس گانا گویه در مقابل دروازه اکوادور توضیح ویدیو18:30 | آغاز بازی سنگال  - اکوادور از گروه A جام جهانی18:23 | هواداران سنگال و اکوادور


بازنشر از : آخرین خبر

آخرین خبر/ پوشش لحظه به لحظه | اکوادور 0 - 0 سنگال | گروه A  مسابقات جام جهانی 2022 قطر⌛️ دقیقه 8 | فرصت گلزنی برای سنگال  که ضربه کم دقت بولایه دیا از کنار دروازه اکوادور به بیرون رفت


برق و روشنایی لاله زار